Magyar Sion 2019/2.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
A plébániák kialakulása és elterjedése. A misszió és a lelkipásztori gondoskodás modelljei
az első évezredben

FEJÉRDY ANDRÁS
Az élet kenyere: Prohászka eucharisztikus teológiája I. Prohászka teológiájának forrásai

SARBAK GÁBOR – ZSOLDOS ENDRE
Soloneus és Iohannes Bedellus Esztergomban. A Főszékesegyházi Könyvtár
Ms. I. 186. jelzetű kódexe

SZALAI BÉLA
A párkányi csatában zsákmányolt török zászló

KÄFER ISTVÁN
Hármas halom mögött Rákóczi táboroz

ISTVÁN KÄFER
Za trema horami Rákóci táborí

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
Szabad magyarok Rómában 1944-1946. Küry Béla és a Szabad Magyarok Szövetsége

RUZSA GYÖRGY
A fémikonok és az orosz szépirodalom

DUDÁS RÓBERT GYULA – PÖLCZ ÁDÁM
Mindszenty József látogatása Passaicban (1974. május 19.)

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2019/1.

Tartalom

ROSKA PÉTER
Az üdvösség reménye a Római levélben

HESZ ÁRPÁD ATTILA OSP
Pálos remeték Portugáliában. A portugál pálosok renddé szerveződésének első lépései

KOVÁCS ESZTER
„A mélyen tisztelt rendek miatt szét vagyunk szórva, mint az eltévedt bárányok.” Rumer Gergely jezsuita tartományfőnök gondolatai az 1618-as prágai rendi felkelésről

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
Száztíz éve született Zágon József apostoli vizitátor

TÖRÖK IZSÁK OSBM
A lelkivezetést elősegítő felhatalmazás képessége

HÁMORI ANTAL
Életvégi döntések – autonómia és életvédelem kánonjogi és világi jogi összehasonlítással

Közlemények

SZELESTEI N. LÁSZLÓ
Magyar nyelvű szentmiseszöveg-fordítások a 18–19. században

MECHLER KATALIN
Az Esztergomi Szemináriumi Levéltár rendezéséről

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2018/2.

Tartalom

Gaál Endre szakmai életrajza

Snell György beszéde Gaál Endre gyászmiséjén (2018. szeptember 27.)

GAÁL ENDRE
A királyság eszménye az Ószövetségben

GÁJER LÁSZLÓ
Boldog Meszlényi Zoltán krisztológiai írása

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
A milánói magyar katolikus közösség története 1924–1974
(Vázlatos áttekintés)

ROKAY ZOLTÁN
Szulik József papköltő (1841–1890) „rendhagyó” műfordításai

HESZ ÁRPÁD ATTILA OSP
Magyar és portugál pálosok egyesülése a XVI. században

GÁLFFY ZSUZSANNA
Blaha Károly, a „piktor szakács”. Adalékok Simor János bíboros, hercegprímás udvartartásának történetéhez

HÁMORI ANTAL
A „duplex effectus” és a „kisebbik rossz” elve az állapotos nő életveszélye esetén

Közlemények

ERDŐ PÉTER
Az afrikai egyház legrégibb joggyűjteménye, a Breviarium Hipponense

PROKOPP MÁRIA
Ruzsa György két új könyve: Icon Researchers and Icon Research in the Soviet Union in the First Half of the 20th Century és Ruzsa György gyűjteménye. Ikonok

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2018/1.

Tartalom

KOCSIS IMRE
Történeti Jézus – történeti Krisztus

BEKE MARGIT
Emlékezés Némethy Lajosra halálának 100. évfordulóján

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra XI.

KÖRMENDY KINGA
Énekeltek-e a Bakócz-gradualéból?

SOÓS SÁNDOR
Tóbiás, Ráfael őrangyal és a mágikus ponyva

MAGDALÉNA JANOVSKÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK
A szepeshelyi (szepeskáptalani) Szent Márton-székesegyház

Közlemények

HEGEDŰS ANDRÁS
Az esztergomi Szent István első vértanúról nevezett prépostság 1484. évi leltára

NAGY BRIGITTA
Mindszenty József bíboros karácsonya 1963-ban a követségen

SZABÓ BARBARA
A Szent Rókus-templom harangszentelése 1926-ban

HARMAI GÁBOR
Teljes görög–magyar újszövetségi szószedet a világhálón

SARKADI NAGY EMESE
A Keresztény Múzeum új online katalógusa. Kutatási beszámoló

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2017/2.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
Papi identitás és papnevelés a mai kor kihívásainak fényében

FRANKÓ TAMÁS
A papnevelés a legfrissebb tanítóhivatali dokumentumok tükrében
Megfontolások az új Ratio Fundamentalisról (2016)

TÖRÖK CSABA
A papság teológiája. Történeti gyökerek és távlatok

CSÉPÁNYI GÁBOR
Papi lelkiség és ennek kialakítása a szemináriumi nevelésben

HARMAI GÁBOR
A nagyszombati szeminárium alapításának kortörténeti kerete

FAZEKAS ISTVÁN
Oláh Miklós, az Ősrégi Szeminárium alapítója

MOLNÁR ANTAL
Az Ősrégi Szeminárium 17. századi növendékei és mindennapjaik
két ismeretlen számadáskönyv tükrében

JOZEF ŠIMONČIČ
A nagyszombati Oláh-szeminárium

ERDŐ PÉTER
Hadviselés és háború a Katolikus Egyház tanításában

GÁJER LÁSZLÓ
XIII. Leó pápa és a demokrácia

HÁMORI ANTAL
A még meg nem született emberi lény életének és méltóságának tisztelete

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra X.

RUZSA GYÖRGY
Szűz Mária-ábrázolások orosz fémikonokon

KATONA ÁGNES
Ferenczy Noémi (1890–1957) Szent István-akvarellje
az esztergomi Keresztény Múzeumban

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2017/1.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem

KUMINETZ GÉZA
Az egyházkormányzati hatalom a lelkipásztorkodás szolgálatában

HÁMORI ANTAL
A születése előtt meghalt gyermek állami és egyházi védelme

SZŐNYI TAMÁS
Az 1636. évi nagyszalontai csata a Prímási Levéltárban újabban fellelt olasz nyelvű forrás tükrében

SOÓS SÁNDOR
Martin Dausch (Tausch, Deutsch) nagyszombati kegyképet ábrázoló rézmetszetei

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez,
kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra IX.

Közlemények

FODOR NÓRA
Szelepchény György prímás vagyonának eltulajdonítása

BODOR IMRE
A gyermek Krisztus köntöskéje – A Kölnben őrzött ereklye képe a Belvárosi Főtemplom freskóján

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2016/2.

Tartalom

TUSOR PÉTER
Új adatok és szempontok Pázmány Péter családi viszonyaihoz

KÄFER ISTVÁN
Pázmány Péter, „az tót náció” lelkipásztora és helye a szlovák nemzet művelődésében

JOZEF HAĽKO
A szentély föld alatti részének kutatása és Pázmány Péter bíboros sírjának identifikálása
a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban

BEKE MARGIT
Habsburg-Lotharingiai Károly Ambrus esztergomi érsek
és a királyné koronázása 1808-ban

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit
kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra VIII.

KUMINETZ GÉZA
Az erények mint a személyi érettség lényegi magatartásjegyei

Közlemények

ROKAY ZOLTÁN
A Jézus Szíve tisztelet XVIII. századi emlékei a „végeken”. Adalék az irgalmasság ikonográfiájához

BODORNÉ SZENT-GÁLY ERZSÉBET
Szószék és főoltár a barokk templomokban

PROKOPP MÁRIA
Fémikonok. Megjegyzések Ruzsa György Orosz fémikonok című könyvéhez

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2016/1.

Tartalom

Käfer István szakmai életrajza

Gondolatok Käfer István születésnapján

DARVAS MÁTYÁS (ford.)
Johannes Canaparius: Prágai Szent Adalbert püspök és vértanú élete
– Vita Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris

ERDŐ PÉTER
Megjegyzések a házassági perek új szabályairól

LADISLAV KAČIC
Esterházy Imre zenészegyüttese (1725–1745)

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit
kézikönyvéhez kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra VII.

HALÁSZ IVÁN
Vázlat az orosz államiság fejlődéséről és a hatalomgyakorlás formáiról

TÓTH SÁNDOR JÁNOS
A szlovák–magyar világ nyelvi képéről Käfer István nyelvészeti munkássága kapcsán

KOVÁCS ESZTER
Rumer Gergely olmützi rektori évei (1613–1618)

PÁLFALVI LAJOS
Az antipozitivista fordulat. Bruno Schulz és Bergson

MÉSZÁROS ANDOR
A brünni Püspöki Szeminárium és a cseh és a szlovák nemzeti mozgalom kapcsolatai az 1830-as évek derekán

JONČEV ZSOLT
A csehszlovák légiós irodalom elfelejtett művei

ADRIÁNYI GÁBOR
Árpád-házi Szent Margit kanonizációja 1943-ban

TÖRÖK JÓZSEF
Ostpolitik és Mindszenty bíboros

KOVÁCS ZOLTÁN
„De Maria numquam satis” – Néhány szó a helyes Mária-tiszteletről

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
PMI Hírek. A Pápai Magyar Intézet értesítői 2002–2011 között

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Újabb gyűjtésű Szűz Mária-ábrázolású zászlók

KÖZLEMÉNYEK

M. HORVÁTH MÁRIA
Pázmány Péter magánkönyvtárának újabban azonosított kötetei

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2015/2.

Tartalom

Beke Margit szakmai életrajza

ERDŐ PÉTER
Az Apostoli Szentszék diplomáciája és a nemzetközi konfliktusok

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.
A megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai

HÁMORI ANTAL
A kamatszedés erkölcsteológiai és kánonjogi megítélése

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke
Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra VI.

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
Tíz év a magyarok római kápolnájában, 2004-2014

RUZSA GYÖRGY
A Madonna częstochowai ikonja és két ismeretlen, 18. századi másolata a Pálosok
Gellért-hegyi Sziklakolostorában

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású
templomi zászlók VII.

Közlemények

BEKE MARGIT
Bíborosi kalapok átadása a budai várban

TÖRÖK ZSOLTNÉ DOBÓ JUDIT – MÉSZÁROS ZOLTÁN
Tulajdonjegyek az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár köteteiben – „Habent sua fata libelli”

ROKAY ZOLTÁN
Pietro Metastasio „komoly” darabjai Patachich Ádám nagyváradi püspök színpadán,
és annak szomorú vége (Adalék)

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2015/1.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
Ki az ember?

VARGA LAJOS
Ars sacra, ars liturgica, ars moderna. A vallásos művészet és az ars sacra – ars liturgica
különválása.

BEKE MARGIT
A Boldog Katalin Nagyleányotthon a nunciatúra oltalma alatt

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit
kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra V.

SOÓS SÁNDOR
„Óltsd-el Tejeddel Kegyesen Tüzét pusztulásunknak”

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású
templomi zászlók VI.

Közlemények

TÖRÖK ZSOLTNÉ DOBÓ JUDIT
„…tiszta lelkem ismereti…” – Otrokocsi Foris Ferenc 1689-ben kelt autográf levele. Forrásközlés

HEGEDŰS ANDRÁS
Esztergom rubintként ragyogó temploma. A Szent Adalbert székesegyház történetének egy elfelejtett forrása

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2014/2.

Tartalom

KNAPP ÉVA
Ismeretlen nagyszombati áhítati nyomtatványok a XVII−XVIII. századból        

BÁTHORY ORSOLYA
Batthyány József esztergomi érsek beiktatása Nagyszombatban (1776)

BEKE MARGIT
Czapik Gyula egri érsek és Endrey Mihály püspökszentelési hordócskái   

PANDULA ATTILA
A pruszkai ferences templom heraldikus kapuzata

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek
Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra IV.        

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött

Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók V.

 

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2014/1.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
A szuverenitás és az Egyház 

KUMINETZ GÉZA                                                            
Szenvedés és aszkézis a keresztény ember életében. Pasztorálpszichológiai és lelkiségteológiai megfontolások

BEKE MARGIT
Meszlényi Zoltán püspök családi kötődése, címere és pecsétnyomói                                            
ROKAY ZOLTÁN
Egy Corvina a jezsuita tradícióban

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek
Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra III.                    

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók IV.                

CSIMA FERENC
A hazai lelkiségi mozgalmak könyvkiadása 1990-től napjainkig

SOÓS SÁNDOR
Lignum Vitae, Arbor Vitae: az Élet Fája     

 

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2013/2.

Tartalom

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.
A kamat megítélése a kánonjogi forrásokban és irodalomban a 13. századig

SZELESTEI N. LÁSZLÓ
Jézus Szíve társulatok a Kárpát-medencében a 18. században                                   

HEGEDŰS ANDRÁS
Pio atya látogatása a bebörtönzött Mindszenty bíborosnál                                                      

BEKE MARGIT
Egy egyházi címer születése. Megfontolások egy bíboros-prímási címer kapcsán                    

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar-szlovák jegyzetek
Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra II.                 

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött
Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók III.                                                             

 

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2013/1.

Tartalom

KOVÁCS ZOLTÁN
„A hit hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából” (Róm 10,17) –
Elméleti és gyakorlati irányelvek a hittartalom továbbadásához     

MAREK BABIC
Augustinus Aurelius – A pogány filozófia keresztelője, teológus vagy autentikus keresztény filozófus?

SZUROMI SZ. ANZELM O.PRAEM.
Szempontok az egyházi tized rendszerének forrásaihoz és kánonjogtörténeti sajátosságaihoz

BEKE MARGIT
Pétervárad története a kezdetektől a XVIII. század végéig

KONTSEK ILDIKÓ
„Rajta leszünk, nem nyugszunk míg csak zománczunk e szép nemét sikerül felélesztenünk” – A sodronyzománc használata a XIX. század második felének magyarországi ötvösművészetben

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású
templomi zászlók II.  

DOROGI FERENC MIKLÓS
Takács István festőművész, freskófestő (1901 - 1985)  

 

Közlemények

MARTÍ TIBOR – MONOSTORI TIBOR – TUSOR PÉTER
Pázmány Péter kiadatlan követi instrukciója (1632. február 14.)

SOÓS SÁNDOR
Szent Emid (Emőd, Emigdius, Emygdius) tiszteletéhez: egy 1764-es rézmetszetes
imalap és Faludi Ferenc S. J. költeménye

 

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2012/2.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
A templom építéséhez szükséges püspöki engedély                                                                

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.
Az egyházi anyakönyvekre vonatkozó hatályos kánonjogi előírások                            

HÁMORI ANTAL
A még meg nem született ember életének védelme Magyarország új alkotmányában   

KORÁNY KORNÉL
Teremtés versus Ősrobbanás                                                                                               

SZÁDECZKY-KARDOSS IRMA
Tűzzel-vassal avagy türelemmel. Egy romlott szövegű Szent István-i
kapitulum rekonstruálása és értelmezési konzekvenciái
                                                          
MIROSLAV HUŤKA
Vitus Pannonius, egy kevéssé ismert magyarországi középkori szent

SOÓS SÁNDOR
Szűz Mária jelképes neve                                                                                                      

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású
templomi zászlók I.                                                                                                               

BODORNÉ SZENT-GÁLY ERZSÉBET
Művészi gondolatok Leonardo da Vinci Mona Lisa képéről                                       

 

SZEMLE                                                                                                                             
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2012/1.

Tartalom

SZÉKELY JÁNOS
Ünnepi üdvözlet. Mons. Jozef Haľko püspökké szentelése alkalmából

KÄFER ISTVÁN
Pozsony-Esztergom lelki hídja. Jozef Haľko pozsonyi segédpüspök tudományos munkái

MERVAY MIKLÓS
Múzeumlátogatás – a keresztény művészettörténet szerepe a hitoktatásban

BEKE MARGIT
A Szent István Királyról és a Boldogságos Szűzről Nevezett Érseki Ősrégi Papnevelő Intézet címere

SZELESTEI N. LÁSZLÓ
Báthori Zsófia imádságos könyve és annak kiadásai

SOÓS SÁNDOR
A nagyszombati Szent Anna kongregáció 1746-os felvételi lapja

ROKAY ZOLTÁN
Szabadkán használatos 18. századi, illír nyelvű lelkiségi könyvek

DOROGI FERENC MIKLÓS
A "vihar űzte tűzmadár" – Szabó Lajos esperes-plébános (1880–1936)

Közlemények

BIRÓ AURÉL
A Regnum Marianum templom alapítási iratai 1926 (szó szerinti forrásközlés)

FODOR NÓRA
A Prímási Levéltárat gazdagító adományok

HÁMORI ANTAL
A Hittani Kongregáció Dignitas personae című instrukciója

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2011/2.

Tartalom

KUMINETZ GÉZA
A szakrális hely és közösség szerepe a pasztorációban. Az ecclesia mint épület és mint közösség

HÁMORI ANTAL
Az orvos lelkiismereti szabadsága és a duplex effectus elve az állapotos nő életveszélye esetén. Egyházjogi aspektusok     

CSIZMÁR OSZKÁR
Nagy Szent Leó pápa Tomus ad Flavianum leirata  

SZÁDECZKY-KARDOSS IRMA
A magyar szokások és szokásjog jelei Árpád-házi Szent Erzsébet életútjában       

SOÓS SÁNDOR
’Az igaz szerzetes élete’ ikonográfiai típus egy 18. századi szentképen     

Közlemények 

BIRÓ AURÉL
A budapesti Szent Rókus Egyházközség harangjainak és zászlójának megszentelése (1926. május 16.)  

DEMÉNY-DITTEL LAJOS
Dittel István (1872–1946) nagyprépostról. Adalékok életéhez és munkásságához

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2011/1.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
Egy vélt paradigmaváltás illúziója

KUMINETZ GÉZA
A papnevelés aktuális kérdései

HARMAI GÁBOR
Ahogy én megkönyörültem rajtad...
– A Mt 18,28b fordítása és a szívtelen szolgáról szóló példabeszéd értelmezése

KORÁNY KORNÉL
A természettudományok teljesítőképességéről

MISKEI ANTAL
Gondolatok a keresztény Magyar Királyság intézményének létrejöttéhez

ZUZANA LOPATKOVÁ
Vallási helyzet a 17. század első felében a mai Szlovákia területén

SZTAKOVICS ERIKA
Tomek Vince szerepe a Magyarországi Szent Adalbert Társulat létrehozásában
(A Társulat megalakulásának 70. évfordulójára)

BEKE MARGIT
Madarász István kassai megyéspüspök (1884-1948)

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.
A Kassai Egyházmegye közigazgatásának változásai 1918 és 1982 között

GALAMBOS ISTVÁN
Kell-e a katolikusoknak közéleti sajtó? – Egy százados sajtókérdés és megoldása

Közlemények

BIRÓ AURÉL
Megrepedt Farkasrét 300 éves lélekharangja

DOROGI FERENC MIKLÓS
Ókatolikus Mariaviták Sashalmon

GAÁL ENDRE
Cséfalvay Pál emlékére

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2010/2.

Tartalom

Erdő Péter
Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi
Jézus Krisztus istenségében?

Harmai Gábor
Ujjongjatok kimondhatatlan és dicsőségtől áthatott örömmel!
Az 1Pt 1,6-9 fordítása

Hámori Antal
Az eutanázia fogalma és kánonjogi minősítése

Ruzsa György
Gondolatok Andrej Rubljov Ószövetségi Szentháromság
ikonjának ikonográfiájáról

Nándori Barbara
A katolikus autonómia történetéhez
A II. autonómia-kongresszus 9-es albizottságának működése
és az erre tett püspöki észrevételek (1898)

Biró Aurél
Clark Ádám által tervezett sas-hegyi
Weber/Saxlehner-palota kápolnájának pusztulása

Közlemények

Ferenczi Ilona
„Kicsoda hengeríti el nekünk a követ?”
Ami egy huszonöt évvel ezelőtti előadásból kimaradt
Gondok a negyedszázados szlovák-magyar zenei együttműködésben

Prokopp Mária
A budapest-belvárosi főplébánia-templom szentélyének központi freskóképe

Hegedűs András
Szent István, Szent Imre és Szent László esztergomi közös ereklyetartójának hitelesítő okiratai

Soós Sándor
Prokes Márton eddig azonosítatlan rézmetszete a kassai vértanúkról

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2010/1.

Tartalom

Székely János
Isten egyik legnagyobb ajándéka egy plébániának: egy szíve szerinti pap –
Mozaikok az arsi szent plébános életéből

Kuminetz Géza
A bűnbánattartás jogi, vallásbölcseleti és lélektani szempontjai
Krasznay Mónika
A Jézus-ima teológiai háttere

Nagy Márta
A nemzeti önmegtartás útjai a 18. századi magyarországi
szerb templomépítészetben

Ivan Chalupecký
A Katolikus Egyház Szlovákiában és a II. Vatikáni Zsinat

Fülöpné Erdő Mária
Tolerancia vagy elutasítás? – Pedagógusjelöltek értékorientációja egy empirikus vizsgálat tükrében

Közlemények

Csizmár Oszkár (ford.)
Pseudo-Ambrosius: A főpapi méltóságról

Jozef Haľko
„Hadi oltár” a pozsonyi Szent Márton-dómban

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2009/2.

Tartalom

Kovács Zoltán
A Szeretetláng Lelki Napló teológiai vizsgálata

Erdő Péter
Az ökumenikus előrehaladás intézményes lehetőségei az Egyházi
Törvénykönyvben különös tekintettel a katolikus-ortodox dialógusra

Käfer István
Nemzet és egyház a szlovák-magyar szellemi összefüggésrendszerben II.

Bakos Péter
Nedeljko Popović és Georgije Ranite bánsági ikonfestők munkássága,
különös tekintettel műhelyük magyar vonatkozású emlékeire

Közlemények

Cséfalvay Pál
A Mátyás-kálvária

Gilányi Gabriella
17-18. századi kottás liturgikus könyvek az Esztergomi Hittudományi
Főiskola Könyvtárában

Latorcai Csaba
Egy Habsburg a prímási székben – Lotharingiai Károly Ambrus esztergomi érseksége

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2009/1.

Tartalom

Székely János – Ján Orosch
A 2006-os magyar-szlovák történelmi kiengesztelődés folytatódik
Nehézségek és a remény jelei

Käfer István
Nemzet és egyház a szlovák-magyar szellemi összefüggésrendszerben I.

Jozef Haľko
Donner Márton-szobra: fél évszázadon át a Dómon kívül

Közlemények

Trentói egyezményes nyilatkozat a családról

Beer Miklós
A vértanúság eszméje

Beke Margit
Meszlényi Zoltán püspök az üldöztetés éveiben

Kovács Eszter
Forgách Miklósné Bossányi Eszter életrajza Bohuslav Balbín Bohemia Sanctájában

Körmendy Kinga
Kinek a tulajdonában volt az ún. Bakócz-breviárium?

Szőke János SDB
Vértanú kortárs püspökök a Kárpát-medencében

Tarján Bence
Cseh pamflet Kanizsa 1601. évi ostromáról

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2008/2.

Tartalom

Erdő Péter
Meszlényi Zoltán káptalani megválasztásának egyházjogi háttere. Adalékok a püspöki szék akadályoztatásának kánonjogi kezeléséhez

Kuminetz Géza
A tekintély és a hatalom mivolta és rendeltetése katolikus szemmel

Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.
Bibliai források a középkori kánonjogi gyűjteményekben (9-12. század)

Dóka Klára
Pest-Pilis-Solt megye felekezeti és nemzetiségi összetétele a reformkorban

Közlemények

Beke Margit
Althann Mihály Frigyes és Szent Viktor ereklyéje

Cséfalvay Pál
Az esztergomi főegyházmegyei gyűjtemények

Käfer István
Szlovák/szláv bibliák hungaroszlovakológiai nézőpontból

Kováts István
Templomok és vallásosság a XVIII. századi Visegrádon

Szelestei N. László
A katolikus egyháztörténeti kutatásokról

Sztakovics Erika
„A jó emberek felismernek minket homlokunkon levő aranycsillagról.” A piarista Tomek Vince prédikációinak hungarusz gyökerei

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2008/1.

Tartalom

Gaál Endre
Eszkatológikus várakozások az 1. korintusi levélben

Erdő Péter
Az íjászok és hajítógép-kezelők büntetése. Adalékok a kánonjogi esetmegoldás
módszeréhez a kései középkorban

Beke Margit
A katolikus egyház szervezőtevékenysége Pesten a török uralom alóli felszabadítás után
a XVIII. században

Közlemények

Buzás Gergely – Mészáros Orsolya
A középkori Visegrád egyházainak régészeti kutatásai

Erdő Péter
Hostiensis Lecturájának és Káldi György bibliafordításának
esztergomi kézirat-töredékei

Hegedűs András
„Isten segedelmével a török császárt a fent mondott várból kivetettük”
Hunyadi János levele Szécsi Dénes esztergomi érsekhez a nándorfehérvári győzelemről

Pandula Attila
A „váci” Althannok címerei

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2007/2.

Tartalom

Kuminetz Géza
A jogrend természetjogi szemléletének időtállósága

Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.
A klasszikus kategóriák válságának időszaka

Cselényi István Gábor C.Sc.
Az Isteni Bölcsesség a keleti egyházban és az orosz vallásbölcseletben

Nagy Márta
Magyar Mózes, az ortodox egyház szentje

Ladocsi Gáspár
Antonio Rosmini-Serbati magyar kapcsolatai

Beke Margit
Magyarország rövid egyháztörténete 1945-2005 között /II. rész

Közlemények

Erdő Péter
A Budaörsi Plébánia direktóriuma

Horváth István
Visegrád középkori egyháztörténetének áttekintése

Kovács Eszter
Pázmány Miklós és Olomouc

Szemle
Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2007/1.

Tartalom

Erdő Péter
Beköszöntő

Székely János
A Magyar Sion kifejezés eredete és jelentése

Hegedűs András
A Magyar Sion című folyóirat története

Käfer István
Slovenský Sion 1869-1872

Erdő Péter
Erkölcs egy bonyolult világban

Beke Margit
Magyarország rövid egyháztörténete 1945-2005 között /I. rész

Németh László
Mindszenty József és a Santo Stefano Rotondo (1949-1975)

Somorjai Ádám OSB
Mindszenty József és az esztergomi érseki szék üressé nyilvánításának dátuma

Közlemények

Szelestei N. László
Barkóczy Ferenc érsek névnapja 1763-ban

Lázár Sarolta
Az esztergomi Szent Lőrinc templom feltárása

Szemle

Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2020 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés