Magyar Sion 2020/2.

Tartalom

ZOLTÁN KOVÁCS
A II. Vatikáni Zsinat utáni eszkatológia a szentszéki dokumentumok fényében II.

ÁDÁM MIKLÓS
A Zsolt 87,7 vizsgálata: „forrás” vagy „hajlék”?

HESZ ÁRPÁD ATTILA OSP
Boldog Özséb, a pálos rend alapítója a történeti irodalom tükrében

B. SZÉKELY DOROTTYA PIROSKA
Klientúra és udvartartás – egy főpapi végrendelet értelmezési lehetőségei

SIPOS ZSOLT
Egy talpas oltárkereszt két változatának háttértörténete

Közlemények

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
Boldog IV. Károly király naplója

MÁCSAI ÁGNES
Látogatókutatás a Keresztény Múzeumban

SOÓS SÁNDOR – SOÓSNÉ VERES RÓZSA
Megjegyzések Anton Tischler rézmetszetéhez és egri tevékenységéhez

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI

Magyar Sion 2020/2.

Tartalom

KOVÁCS ZOLTÁN
A II. Vatikáni Zsinat utáni eszkatológia a szentszéki dokumentumok fényében I.

FEJÉRDY ANDRÁS
Az élet kenyere: Prohászka eucharisztikus teológiája III.
Chlieb života. Prohászkova eucharistická teológia III.

VLAJ MÁRK
Jel vagy pecsét? – A bérmálás jelenlegi magyar nyelvű formájának kérdései

HÁMORI ANTAL
Az üldözött keresztények mai magyar állami védelme, megsegítése, támogatása

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
II. János Pál pápa meghívásának rövid története 1988‒1991

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.
Kritikai megjegyzések az ismert magyarországi provenienciájú középkori
kánonjogi kéziratállományhoz

MIHALIK BÉLA VILMOS
Kollonich Lipót esztergomi érseki kinevezése és Francesco Maria de’Medici bíboros-protektor

RUZSA GYÖRGY
Uglicsi Szent Paiszij és Prilucki Szent Gyimitrij ismeretlen ikonja

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2020/1.

Tartalom

KOVÁCS ZOLTÁN
Jézus Krisztus személye mint hitünk alapja

FEJÉRDY ANDRÁS
Az élet kenyere: Prohászka eucharisztikus teológiája II. Prohászka az Eucharisztiáról

PÁKOZDI ISTVÁN
Az 1938. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus liturgikus sajátosságai

TUSOR PÉTER
Zsinatok a kora újkori Magyarországon (Oláh Miklóstól Pázmány Péterig)

ERDŐ PÉTER
Csernoch János előkészületei 1918?19-ben a clemenceau-i egyházpolitika
várható bevezetésére

SÁGI GYÖRGY
Ötös püspökszentelés Budapesten és Hamvas Endre érseki beiktatása Kalocsán (1964)

SOMORJAY SÉLYSETTE
Újhullám. Megújuló liturgikus terek és a II. Vatikáni Zsinat szelleme

Közlemények

SZABÓ BARBARA
Csernoch János aranymiséje

SIPOS ZSOLT
Károly trónörökös vendégeskedése a nagyváradi püspöki palotában (1916)

GŐCZÉNÉ ERDŐ ZSUZSA
Granadai Lajos az Oltáriszentségről. Részlet a Doctrina Espiritual V. értekezéséből

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2019/2.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
A plébániák kialakulása és elterjedése. A misszió és a lelkipásztori gondoskodás modelljei
az első évezredben

FEJÉRDY ANDRÁS
Az élet kenyere: Prohászka eucharisztikus teológiája I. Prohászka teológiájának forrásai

SARBAK GÁBOR – ZSOLDOS ENDRE
Soloneus és Iohannes Bedellus Esztergomban. A Főszékesegyházi Könyvtár
Ms. I. 186. jelzetű kódexe

SZALAI BÉLA
A párkányi csatában zsákmányolt török zászló

KÄFER ISTVÁN
Hármas halom mögött Rákóczi táboroz

ISTVÁN KÄFER
Za trema horami Rákóci táborí

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
Szabad magyarok Rómában 1944-1946. Küry Béla és a Szabad Magyarok Szövetsége

RUZSA GYÖRGY
A fémikonok és az orosz szépirodalom

DUDÁS RÓBERT GYULA – PÖLCZ ÁDÁM
Mindszenty József látogatása Passaicban (1974. május 19.)

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2019/1.

Tartalom

ROSKA PÉTER
Az üdvösség reménye a Római levélben

HESZ ÁRPÁD ATTILA OSP
Pálos remeték Portugáliában. A portugál pálosok renddé szerveződésének első lépései

KOVÁCS ESZTER
„A mélyen tisztelt rendek miatt szét vagyunk szórva, mint az eltévedt bárányok.” Rumer Gergely jezsuita tartományfőnök gondolatai az 1618-as prágai rendi felkelésről

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
Száztíz éve született Zágon József apostoli vizitátor

TÖRÖK IZSÁK OSBM
A lelkivezetést elősegítő felhatalmazás képessége

HÁMORI ANTAL
Életvégi döntések – autonómia és életvédelem kánonjogi és világi jogi összehasonlítással

Közlemények

SZELESTEI N. LÁSZLÓ
Magyar nyelvű szentmiseszöveg-fordítások a 18–19. században

MECHLER KATALIN
Az Esztergomi Szemináriumi Levéltár rendezéséről

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2018/2.

Tartalom

Gaál Endre szakmai életrajza

Snell György beszéde Gaál Endre gyászmiséjén (2018. szeptember 27.)

GAÁL ENDRE
A királyság eszménye az Ószövetségben

GÁJER LÁSZLÓ
Boldog Meszlényi Zoltán krisztológiai írása

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
A milánói magyar katolikus közösség története 1924–1974
(Vázlatos áttekintés)

ROKAY ZOLTÁN
Szulik József papköltő (1841–1890) „rendhagyó” műfordításai

HESZ ÁRPÁD ATTILA OSP
Magyar és portugál pálosok egyesülése a XVI. században

GÁLFFY ZSUZSANNA
Blaha Károly, a „piktor szakács”. Adalékok Simor János bíboros, hercegprímás udvartartásának történetéhez

HÁMORI ANTAL
A „duplex effectus” és a „kisebbik rossz” elve az állapotos nő életveszélye esetén

Közlemények

ERDŐ PÉTER
Az afrikai egyház legrégibb joggyűjteménye, a Breviarium Hipponense

PROKOPP MÁRIA
Ruzsa György két új könyve: Icon Researchers and Icon Research in the Soviet Union in the First Half of the 20th Century és Ruzsa György gyűjteménye. Ikonok

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2018/1.

Tartalom

KOCSIS IMRE
Történeti Jézus – történeti Krisztus

BEKE MARGIT
Emlékezés Némethy Lajosra halálának 100. évfordulóján

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra XI.

KÖRMENDY KINGA
Énekeltek-e a Bakócz-gradualéból?

SOÓS SÁNDOR
Tóbiás, Ráfael őrangyal és a mágikus ponyva

MAGDALÉNA JANOVSKÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK
A szepeshelyi (szepeskáptalani) Szent Márton-székesegyház

Közlemények

HEGEDŰS ANDRÁS
Az esztergomi Szent István első vértanúról nevezett prépostság 1484. évi leltára

NAGY BRIGITTA
Mindszenty József bíboros karácsonya 1963-ban a követségen

SZABÓ BARBARA
A Szent Rókus-templom harangszentelése 1926-ban

HARMAI GÁBOR
Teljes görög–magyar újszövetségi szószedet a világhálón

SARKADI NAGY EMESE
A Keresztény Múzeum új online katalógusa. Kutatási beszámoló

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2017/2.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
Papi identitás és papnevelés a mai kor kihívásainak fényében

FRANKÓ TAMÁS
A papnevelés a legfrissebb tanítóhivatali dokumentumok tükrében
Megfontolások az új Ratio Fundamentalisról (2016)

TÖRÖK CSABA
A papság teológiája. Történeti gyökerek és távlatok

CSÉPÁNYI GÁBOR
Papi lelkiség és ennek kialakítása a szemináriumi nevelésben

HARMAI GÁBOR
A nagyszombati szeminárium alapításának kortörténeti kerete

FAZEKAS ISTVÁN
Oláh Miklós, az Ősrégi Szeminárium alapítója

MOLNÁR ANTAL
Az Ősrégi Szeminárium 17. századi növendékei és mindennapjaik
két ismeretlen számadáskönyv tükrében

JOZEF ŠIMONČIČ
A nagyszombati Oláh-szeminárium

ERDŐ PÉTER
Hadviselés és háború a Katolikus Egyház tanításában

GÁJER LÁSZLÓ
XIII. Leó pápa és a demokrácia

HÁMORI ANTAL
A még meg nem született emberi lény életének és méltóságának tisztelete

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra X.

RUZSA GYÖRGY
Szűz Mária-ábrázolások orosz fémikonokon

KATONA ÁGNES
Ferenczy Noémi (1890–1957) Szent István-akvarellje
az esztergomi Keresztény Múzeumban

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2017/1.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem

KUMINETZ GÉZA
Az egyházkormányzati hatalom a lelkipásztorkodás szolgálatában

HÁMORI ANTAL
A születése előtt meghalt gyermek állami és egyházi védelme

SZŐNYI TAMÁS
Az 1636. évi nagyszalontai csata a Prímási Levéltárban újabban fellelt olasz nyelvű forrás tükrében

SOÓS SÁNDOR
Martin Dausch (Tausch, Deutsch) nagyszombati kegyképet ábrázoló rézmetszetei

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez,
kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra IX.

Közlemények

FODOR NÓRA
Szelepchény György prímás vagyonának eltulajdonítása

BODOR IMRE
A gyermek Krisztus köntöskéje – A Kölnben őrzött ereklye képe a Belvárosi Főtemplom freskóján

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2016/2.

Tartalom

TUSOR PÉTER
Új adatok és szempontok Pázmány Péter családi viszonyaihoz

KÄFER ISTVÁN
Pázmány Péter, „az tót náció” lelkipásztora és helye a szlovák nemzet művelődésében

JOZEF HAĽKO
A szentély föld alatti részének kutatása és Pázmány Péter bíboros sírjának identifikálása
a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban

BEKE MARGIT
Habsburg-Lotharingiai Károly Ambrus esztergomi érsek
és a királyné koronázása 1808-ban

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit
kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra VIII.

KUMINETZ GÉZA
Az erények mint a személyi érettség lényegi magatartásjegyei

Közlemények

ROKAY ZOLTÁN
A Jézus Szíve tisztelet XVIII. századi emlékei a „végeken”. Adalék az irgalmasság ikonográfiájához

BODORNÉ SZENT-GÁLY ERZSÉBET
Szószék és főoltár a barokk templomokban

PROKOPP MÁRIA
Fémikonok. Megjegyzések Ruzsa György Orosz fémikonok című könyvéhez

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2016/1.

Tartalom

Käfer István szakmai életrajza

Gondolatok Käfer István születésnapján

DARVAS MÁTYÁS (ford.)
Johannes Canaparius: Prágai Szent Adalbert püspök és vértanú élete
– Vita Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris

ERDŐ PÉTER
Megjegyzések a házassági perek új szabályairól

LADISLAV KAČIC
Esterházy Imre zenészegyüttese (1725–1745)

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit
kézikönyvéhez kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra VII.

HALÁSZ IVÁN
Vázlat az orosz államiság fejlődéséről és a hatalomgyakorlás formáiról

TÓTH SÁNDOR JÁNOS
A szlovák–magyar világ nyelvi képéről Käfer István nyelvészeti munkássága kapcsán

KOVÁCS ESZTER
Rumer Gergely olmützi rektori évei (1613–1618)

PÁLFALVI LAJOS
Az antipozitivista fordulat. Bruno Schulz és Bergson

MÉSZÁROS ANDOR
A brünni Püspöki Szeminárium és a cseh és a szlovák nemzeti mozgalom kapcsolatai az 1830-as évek derekán

JONČEV ZSOLT
A csehszlovák légiós irodalom elfelejtett művei

ADRIÁNYI GÁBOR
Árpád-házi Szent Margit kanonizációja 1943-ban

TÖRÖK JÓZSEF
Ostpolitik és Mindszenty bíboros

KOVÁCS ZOLTÁN
„De Maria numquam satis” – Néhány szó a helyes Mária-tiszteletről

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
PMI Hírek. A Pápai Magyar Intézet értesítői 2002–2011 között

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Újabb gyűjtésű Szűz Mária-ábrázolású zászlók

KÖZLEMÉNYEK

M. HORVÁTH MÁRIA
Pázmány Péter magánkönyvtárának újabban azonosított kötetei

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2015/2.

Tartalom

Beke Margit szakmai életrajza

ERDŐ PÉTER
Az Apostoli Szentszék diplomáciája és a nemzetközi konfliktusok

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.
A megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai

HÁMORI ANTAL
A kamatszedés erkölcsteológiai és kánonjogi megítélése

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke
Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra VI.

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
Tíz év a magyarok római kápolnájában, 2004-2014

RUZSA GYÖRGY
A Madonna częstochowai ikonja és két ismeretlen, 18. századi másolata a Pálosok
Gellért-hegyi Sziklakolostorában

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású
templomi zászlók VII.

Közlemények

BEKE MARGIT
Bíborosi kalapok átadása a budai várban

TÖRÖK ZSOLTNÉ DOBÓ JUDIT – MÉSZÁROS ZOLTÁN
Tulajdonjegyek az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár köteteiben – „Habent sua fata libelli”

ROKAY ZOLTÁN
Pietro Metastasio „komoly” darabjai Patachich Ádám nagyváradi püspök színpadán,
és annak szomorú vége (Adalék)

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2015/1.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
Ki az ember?

VARGA LAJOS
Ars sacra, ars liturgica, ars moderna. A vallásos művészet és az ars sacra – ars liturgica
különválása.

BEKE MARGIT
A Boldog Katalin Nagyleányotthon a nunciatúra oltalma alatt

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit
kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra V.

SOÓS SÁNDOR
„Óltsd-el Tejeddel Kegyesen Tüzét pusztulásunknak”

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású
templomi zászlók VI.

Közlemények

TÖRÖK ZSOLTNÉ DOBÓ JUDIT
„…tiszta lelkem ismereti…” – Otrokocsi Foris Ferenc 1689-ben kelt autográf levele. Forrásközlés

HEGEDŰS ANDRÁS
Esztergom rubintként ragyogó temploma. A Szent Adalbert székesegyház történetének egy elfelejtett forrása

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2014/2.

Tartalom

KNAPP ÉVA
Ismeretlen nagyszombati áhítati nyomtatványok a XVII−XVIII. századból        

BÁTHORY ORSOLYA
Batthyány József esztergomi érsek beiktatása Nagyszombatban (1776)

BEKE MARGIT
Czapik Gyula egri érsek és Endrey Mihály püspökszentelési hordócskái   

PANDULA ATTILA
A pruszkai ferences templom heraldikus kapuzata

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek
Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra IV.        

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött

Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók V.

 

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2014/1.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
A szuverenitás és az Egyház 

KUMINETZ GÉZA                                                            
Szenvedés és aszkézis a keresztény ember életében. Pasztorálpszichológiai és lelkiségteológiai megfontolások

BEKE MARGIT
Meszlényi Zoltán püspök családi kötődése, címere és pecsétnyomói                                            
ROKAY ZOLTÁN
Egy Corvina a jezsuita tradícióban

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek
Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra III.                    

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók IV.                

CSIMA FERENC
A hazai lelkiségi mozgalmak könyvkiadása 1990-től napjainkig

SOÓS SÁNDOR
Lignum Vitae, Arbor Vitae: az Élet Fája     

 

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2013/2.

Tartalom

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.
A kamat megítélése a kánonjogi forrásokban és irodalomban a 13. századig

SZELESTEI N. LÁSZLÓ
Jézus Szíve társulatok a Kárpát-medencében a 18. században                                   

HEGEDŰS ANDRÁS
Pio atya látogatása a bebörtönzött Mindszenty bíborosnál                                                      

BEKE MARGIT
Egy egyházi címer születése. Megfontolások egy bíboros-prímási címer kapcsán                    

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar-szlovák jegyzetek
Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra II.                 

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött
Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók III.                                                             

 

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2013/1.

Tartalom

KOVÁCS ZOLTÁN
„A hit hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából” (Róm 10,17) –
Elméleti és gyakorlati irányelvek a hittartalom továbbadásához     

MAREK BABIC
Augustinus Aurelius – A pogány filozófia keresztelője, teológus vagy autentikus keresztény filozófus?

SZUROMI SZ. ANZELM O.PRAEM.
Szempontok az egyházi tized rendszerének forrásaihoz és kánonjogtörténeti sajátosságaihoz

BEKE MARGIT
Pétervárad története a kezdetektől a XVIII. század végéig

KONTSEK ILDIKÓ
„Rajta leszünk, nem nyugszunk míg csak zománczunk e szép nemét sikerül felélesztenünk” – A sodronyzománc használata a XIX. század második felének magyarországi ötvösművészetben

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású
templomi zászlók II.  

DOROGI FERENC MIKLÓS
Takács István festőművész, freskófestő (1901 - 1985)  

 

Közlemények

MARTÍ TIBOR – MONOSTORI TIBOR – TUSOR PÉTER
Pázmány Péter kiadatlan követi instrukciója (1632. február 14.)

SOÓS SÁNDOR
Szent Emid (Emőd, Emigdius, Emygdius) tiszteletéhez: egy 1764-es rézmetszetes
imalap és Faludi Ferenc S. J. költeménye

 

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2012/2.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
A templom építéséhez szükséges püspöki engedély                                                                

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.
Az egyházi anyakönyvekre vonatkozó hatályos kánonjogi előírások                            

HÁMORI ANTAL
A még meg nem született ember életének védelme Magyarország új alkotmányában   

KORÁNY KORNÉL
Teremtés versus Ősrobbanás                                                                                               

SZÁDECZKY-KARDOSS IRMA
Tűzzel-vassal avagy türelemmel. Egy romlott szövegű Szent István-i
kapitulum rekonstruálása és értelmezési konzekvenciái
                                                          
MIROSLAV HUŤKA
Vitus Pannonius, egy kevéssé ismert magyarországi középkori szent

SOÓS SÁNDOR
Szűz Mária jelképes neve                                                                                                      

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású
templomi zászlók I.                                                                                                               

BODORNÉ SZENT-GÁLY ERZSÉBET
Művészi gondolatok Leonardo da Vinci Mona Lisa képéről                                       

 

SZEMLE                                                                                                                             
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2012/1.

Tartalom

SZÉKELY JÁNOS
Ünnepi üdvözlet. Mons. Jozef Haľko püspökké szentelése alkalmából

KÄFER ISTVÁN
Pozsony-Esztergom lelki hídja. Jozef Haľko pozsonyi segédpüspök tudományos munkái

MERVAY MIKLÓS
Múzeumlátogatás – a keresztény művészettörténet szerepe a hitoktatásban

BEKE MARGIT
A Szent István Királyról és a Boldogságos Szűzről Nevezett Érseki Ősrégi Papnevelő Intézet címere

SZELESTEI N. LÁSZLÓ
Báthori Zsófia imádságos könyve és annak kiadásai

SOÓS SÁNDOR
A nagyszombati Szent Anna kongregáció 1746-os felvételi lapja

ROKAY ZOLTÁN
Szabadkán használatos 18. századi, illír nyelvű lelkiségi könyvek

DOROGI FERENC MIKLÓS
A "vihar űzte tűzmadár" – Szabó Lajos esperes-plébános (1880–1936)

Közlemények

BIRÓ AURÉL
A Regnum Marianum templom alapítási iratai 1926 (szó szerinti forrásközlés)

FODOR NÓRA
A Prímási Levéltárat gazdagító adományok

HÁMORI ANTAL
A Hittani Kongregáció Dignitas personae című instrukciója

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2011/2.

Tartalom

KUMINETZ GÉZA
A szakrális hely és közösség szerepe a pasztorációban. Az ecclesia mint épület és mint közösség

HÁMORI ANTAL
Az orvos lelkiismereti szabadsága és a duplex effectus elve az állapotos nő életveszélye esetén. Egyházjogi aspektusok     

CSIZMÁR OSZKÁR
Nagy Szent Leó pápa Tomus ad Flavianum leirata  

SZÁDECZKY-KARDOSS IRMA
A magyar szokások és szokásjog jelei Árpád-házi Szent Erzsébet életútjában       

SOÓS SÁNDOR
’Az igaz szerzetes élete’ ikonográfiai típus egy 18. századi szentképen     

Közlemények 

BIRÓ AURÉL
A budapesti Szent Rókus Egyházközség harangjainak és zászlójának megszentelése (1926. május 16.)  

DEMÉNY-DITTEL LAJOS
Dittel István (1872–1946) nagyprépostról. Adalékok életéhez és munkásságához

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2011/1.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
Egy vélt paradigmaváltás illúziója

KUMINETZ GÉZA
A papnevelés aktuális kérdései

HARMAI GÁBOR
Ahogy én megkönyörültem rajtad...
– A Mt 18,28b fordítása és a szívtelen szolgáról szóló példabeszéd értelmezése

KORÁNY KORNÉL
A természettudományok teljesítőképességéről

MISKEI ANTAL
Gondolatok a keresztény Magyar Királyság intézményének létrejöttéhez

ZUZANA LOPATKOVÁ
Vallási helyzet a 17. század első felében a mai Szlovákia területén

SZTAKOVICS ERIKA
Tomek Vince szerepe a Magyarországi Szent Adalbert Társulat létrehozásában
(A Társulat megalakulásának 70. évfordulójára)

BEKE MARGIT
Madarász István kassai megyéspüspök (1884-1948)

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.
A Kassai Egyházmegye közigazgatásának változásai 1918 és 1982 között

GALAMBOS ISTVÁN
Kell-e a katolikusoknak közéleti sajtó? – Egy százados sajtókérdés és megoldása

Közlemények

BIRÓ AURÉL
Megrepedt Farkasrét 300 éves lélekharangja

DOROGI FERENC MIKLÓS
Ókatolikus Mariaviták Sashalmon

GAÁL ENDRE
Cséfalvay Pál emlékére

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2010/2.

Tartalom

Erdő Péter
Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi
Jézus Krisztus istenségében?

Harmai Gábor
Ujjongjatok kimondhatatlan és dicsőségtől áthatott örömmel!
Az 1Pt 1,6-9 fordítása

Hámori Antal
Az eutanázia fogalma és kánonjogi minősítése

Ruzsa György
Gondolatok Andrej Rubljov Ószövetségi Szentháromság
ikonjának ikonográfiájáról

Nándori Barbara
A katolikus autonómia történetéhez
A II. autonómia-kongresszus 9-es albizottságának működése
és az erre tett püspöki észrevételek (1898)

Biró Aurél
Clark Ádám által tervezett sas-hegyi
Weber/Saxlehner-palota kápolnájának pusztulása

Közlemények

Ferenczi Ilona
„Kicsoda hengeríti el nekünk a követ?”
Ami egy huszonöt évvel ezelőtti előadásból kimaradt
Gondok a negyedszázados szlovák-magyar zenei együttműködésben

Prokopp Mária
A budapest-belvárosi főplébánia-templom szentélyének központi freskóképe

Hegedűs András
Szent István, Szent Imre és Szent László esztergomi közös ereklyetartójának hitelesítő okiratai

Soós Sándor
Prokes Márton eddig azonosítatlan rézmetszete a kassai vértanúkról

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2010/1.

Tartalom

Székely János
Isten egyik legnagyobb ajándéka egy plébániának: egy szíve szerinti pap –
Mozaikok az arsi szent plébános életéből

Kuminetz Géza
A bűnbánattartás jogi, vallásbölcseleti és lélektani szempontjai
Krasznay Mónika
A Jézus-ima teológiai háttere

Nagy Márta
A nemzeti önmegtartás útjai a 18. századi magyarországi
szerb templomépítészetben

Ivan Chalupecký
A Katolikus Egyház Szlovákiában és a II. Vatikáni Zsinat

Fülöpné Erdő Mária
Tolerancia vagy elutasítás? – Pedagógusjelöltek értékorientációja egy empirikus vizsgálat tükrében

Közlemények

Csizmár Oszkár (ford.)
Pseudo-Ambrosius: A főpapi méltóságról

Jozef Haľko
„Hadi oltár” a pozsonyi Szent Márton-dómban

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2009/2.

Tartalom

Kovács Zoltán
A Szeretetláng Lelki Napló teológiai vizsgálata

Erdő Péter
Az ökumenikus előrehaladás intézményes lehetőségei az Egyházi
Törvénykönyvben különös tekintettel a katolikus-ortodox dialógusra

Käfer István
Nemzet és egyház a szlovák-magyar szellemi összefüggésrendszerben II.

Bakos Péter
Nedeljko Popović és Georgije Ranite bánsági ikonfestők munkássága,
különös tekintettel műhelyük magyar vonatkozású emlékeire

Közlemények

Cséfalvay Pál
A Mátyás-kálvária

Gilányi Gabriella
17-18. századi kottás liturgikus könyvek az Esztergomi Hittudományi
Főiskola Könyvtárában

Latorcai Csaba
Egy Habsburg a prímási székben – Lotharingiai Károly Ambrus esztergomi érseksége

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2009/1.

Tartalom

Székely János – Ján Orosch
A 2006-os magyar-szlovák történelmi kiengesztelődés folytatódik
Nehézségek és a remény jelei

Käfer István
Nemzet és egyház a szlovák-magyar szellemi összefüggésrendszerben I.

Jozef Haľko
Donner Márton-szobra: fél évszázadon át a Dómon kívül

Közlemények

Trentói egyezményes nyilatkozat a családról

Beer Miklós
A vértanúság eszméje

Beke Margit
Meszlényi Zoltán püspök az üldöztetés éveiben

Kovács Eszter
Forgách Miklósné Bossányi Eszter életrajza Bohuslav Balbín Bohemia Sanctájában

Körmendy Kinga
Kinek a tulajdonában volt az ún. Bakócz-breviárium?

Szőke János SDB
Vértanú kortárs püspökök a Kárpát-medencében

Tarján Bence
Cseh pamflet Kanizsa 1601. évi ostromáról

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2008/2.

Tartalom

Erdő Péter
Meszlényi Zoltán káptalani megválasztásának egyházjogi háttere. Adalékok a püspöki szék akadályoztatásának kánonjogi kezeléséhez

Kuminetz Géza
A tekintély és a hatalom mivolta és rendeltetése katolikus szemmel

Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.
Bibliai források a középkori kánonjogi gyűjteményekben (9-12. század)

Dóka Klára
Pest-Pilis-Solt megye felekezeti és nemzetiségi összetétele a reformkorban

Közlemények

Beke Margit
Althann Mihály Frigyes és Szent Viktor ereklyéje

Cséfalvay Pál
Az esztergomi főegyházmegyei gyűjtemények

Käfer István
Szlovák/szláv bibliák hungaroszlovakológiai nézőpontból

Kováts István
Templomok és vallásosság a XVIII. századi Visegrádon

Szelestei N. László
A katolikus egyháztörténeti kutatásokról

Sztakovics Erika
„A jó emberek felismernek minket homlokunkon levő aranycsillagról.” A piarista Tomek Vince prédikációinak hungarusz gyökerei

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2008/1.

Tartalom

Gaál Endre
Eszkatológikus várakozások az 1. korintusi levélben

Erdő Péter
Az íjászok és hajítógép-kezelők büntetése. Adalékok a kánonjogi esetmegoldás
módszeréhez a kései középkorban

Beke Margit
A katolikus egyház szervezőtevékenysége Pesten a török uralom alóli felszabadítás után
a XVIII. században

Közlemények

Buzás Gergely – Mészáros Orsolya
A középkori Visegrád egyházainak régészeti kutatásai

Erdő Péter
Hostiensis Lecturájának és Káldi György bibliafordításának
esztergomi kézirat-töredékei

Hegedűs András
„Isten segedelmével a török császárt a fent mondott várból kivetettük”
Hunyadi János levele Szécsi Dénes esztergomi érsekhez a nándorfehérvári győzelemről

Pandula Attila
A „váci” Althannok címerei

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2007/2.

Tartalom

Kuminetz Géza
A jogrend természetjogi szemléletének időtállósága

Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.
A klasszikus kategóriák válságának időszaka

Cselényi István Gábor C.Sc.
Az Isteni Bölcsesség a keleti egyházban és az orosz vallásbölcseletben

Nagy Márta
Magyar Mózes, az ortodox egyház szentje

Ladocsi Gáspár
Antonio Rosmini-Serbati magyar kapcsolatai

Beke Margit
Magyarország rövid egyháztörténete 1945-2005 között /II. rész

Közlemények

Erdő Péter
A Budaörsi Plébánia direktóriuma

Horváth István
Visegrád középkori egyháztörténetének áttekintése

Kovács Eszter
Pázmány Miklós és Olomouc

Szemle
Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

Magyar Sion 2007/1.

Tartalom

Erdő Péter
Beköszöntő

Székely János
A Magyar Sion kifejezés eredete és jelentése

Hegedűs András
A Magyar Sion című folyóirat története

Käfer István
Slovenský Sion 1869-1872

Erdő Péter
Erkölcs egy bonyolult világban

Beke Margit
Magyarország rövid egyháztörténete 1945-2005 között /I. rész

Németh László
Mindszenty József és a Santo Stefano Rotondo (1949-1975)

Somorjai Ádám OSB
Mindszenty József és az esztergomi érseki szék üressé nyilvánításának dátuma

Közlemények

Szelestei N. László
Barkóczy Ferenc érsek névnapja 1763-ban

Lázár Sarolta
Az esztergomi Szent Lőrinc templom feltárása

Szemle

Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés